ඒ මිසී ....

ඒ මිසී ....

11 August 2019 05:25 am

ඒ මිසී ....

බිසී ඒ මිසී
හොඳයි 
කපු පුළුං සුදගත්
ඇගේ සමහර හිනාවන්
වාට්ටුව තරම් දිගයි...

කෙළි කොල්ලෙක්ය කෝමළ
මා යාබද ඇදේ වැතිරුන
"ඔයා මිස්ද
මිස්ටද?"
මිසී සී...රුවට අහයි

"මං මිස්‍ර"
කුහුල් ගොළු බැල්මේ කොනක්
ඈ මා වෙතත් එළයි..

මක් කරලවත් ඉවසන්න බෑ
සුළඟත් සීතලයි බරයි...

ඇඳෙන් ඇඳ 
ලෙඩෙන් ලෙඩ
පහු කරන ඇය
විඩෙන් විඩ
බේත් අරගෙන 
මා කරා ඇදෙයි

මත් වෙන්න කළමනා
ගෑණු ඇසුරෙදි
පිටාරෙට පෙරාගත් මට
රත් වෙන්න කාරණා 
ඒ තුනු සපුවෙනුත්
හිඟ නැතුව උනයි,

සූරලා ගෑණු වේදනා
සිරින්ජරයට අරගෙන 
තෝරලා බලනහරයක් ඇය 
තොල හපාගෙන 
මගේ සිව්මස විදියි

එපමණයි..

ගල් ගැහුන සාවියෙකුගේ
ටැටූවක් කම්මුලේ කොටාගත් 'සඳ'
රෝහලට ඉහළින් 
නිරෝගීව
නිදයි...

- ටිම්රාන් කීර්ති