පිරිත් පැන්, පිරිත් නූල් භාවිතය ඉක්මවන වසංගතයට මුහුණදීමට ඇති නිවැරදි බෞද්ධ මගපෙන්වීම ! - ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමි

පිරිත් පැන්, පිරිත් නූල් භාවිතය ඉක්මවන වසංගතයට මුහුණදීමට ඇති නිවැරදි බෞද්ධ මගපෙන්වීම ! - ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමි

7 May 2021 12:26 pm

ආරක්ෂාව සඳහා පිරිත් පැන්, පිරිත් නූල් භාවිතය බුදුන් වහන්සේ‍ගේ දේශනාවේ සඳහන් වන්නක් නොව සංස්කෘතිය විසින් ගොඩනංවන ලද උත්තරයක් බව වල්පොල රාහුල ආයතනාධිකාරී සහ කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ කථිකාචාර්ය ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමි පෙන්වා දෙනවා. මෙවැනි වසංගත තත්වයකදී කටයුතු කළයුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ඉගැන්වීම් බෞද්ධ ඉගැන්වීම්වල සඳහන්ව තිබෙන බවයි උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ.

පියවි සිහියෙන් වෛරස් සතුරා මැඩලීම ගැන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති දේ ගැන පැහැදිලිකරන  ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද හිමියන්ට කන්දෙන්න.

UN