රන්දෙණිගල ජලාශයේ වාන් දොරටුත් විවෘත වෙයි! (ඡායාරූප)

රන්දෙණිගල ජලාශයේ වාන් දොරටුත් විවෘත වෙයි! (ඡායාරූප)

8 November 2018 06:34 am

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් රන්දෙණිගල ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබේ.

මේ වන විට කඳුකරයට ඇදහැලෙන මහ වැසි හේතුවෙන් වික්ටෝරිය, රන්දෙණිගල හා රන්ටැඹේ යන ජලාශ කඩින් කඩ වාන් දමමින් පවතී.

randenigala 01

randenigala 02

කඳුකරයට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වැසි සමග මේ වන විට වික්ටෝරියා ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබේ.

වික්ටෝරියා ජලාශය මේ වන විට සිය උපරිම ජල ධාරිතාව වන ඝනමීටර් මිලියන හත්සිය විසිතුනක ධාරිතාව වෙත ළඟා වී තිබූ හෙයින් වාන් දොරටු අටෙන් හයක් සෙන්ටිමීටර් හත්සියයක බැගින් පසුගිය 06 වැනිදා විවෘත කර ඇත.

victoria 1

victoria 2

victoria 4

නදීක දයා බණ්ඩාර - මහනුවර