ලක්ෂයකට වැඩි මාසික ආදායමක් ඇති සියලුම දෙනාට සීයට පහකවත් බද්දක් පනවන්න ඕනෑ - බන්ධුල

ලක්ෂයකට වැඩි මාසික ආදායමක් ඇති සියලුම දෙනාට සීයට පහකවත් බද්දක් පනවන්න ඕනෑ - බන්ධුල

13 September 2021 08:43 am

රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය වැනි පොදු සේවාවන් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මාසිකව රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩි ආදායම් ලබන සියලුම දෙනාට 5%ක බද්දක් පැනවිය යුතු බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්ධුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

"අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය වැනි සමාජ සුබසාධන සේවා අංශ පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අඩුම තරමින් "සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදල" කියලා 5% කවත් බද්දක් පනවන්න ඕනෙ ආදායම් මට්ටම්වල වෙනසක් නැතිව සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මාසික ආදායමක් තියෙන සියලුම දෙනාට" 

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ දෙරණ රූපවාහිනී නාලිකාවේ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. 

RN