අද දිවුරුම් දුන් ඇමති මණ්ඩලය (ඡායාරූප))

අද දිවුරුම් දුන් ඇමති මණ්ඩලය (ඡායාරූප))

22 November 2019 06:31 pm

නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

මීලඟ මහ මැතිවරණය තෙක් පත් වූ අන්තර්වාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය සාමාජිකයන් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

සියලු ඡායාරූප බලන්න මෙතන click කරන්න.