මොඩර්නා සහ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත් බූස්ටර් මාත්‍රාව සඳහා අනුමත වෙයි

මොඩර්නා සහ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත් බූස්ටර් මාත්‍රාව සඳහා අනුමත වෙයි

22 October 2021 12:24 pm

කොවිඩ් 19 වෛරසයට එරෙහි එන්නත්කරණය වෙනුවෙන් බූස්ටර් මාත්‍රාව සඳහා මොඩර්නා සහ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත් නිර්දේශ කිරීමට එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයේ එන්නත් උපදේශකයින් කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව එම නිර්දේශ එහි අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය රෝචෙල් වැලෙන්ස්කි අනුමත කර තිබෙන අතර මේ සමඟ තවත් ඇමරිකානුවන් මිලියන ගණනකට බූස්ටර් මාත්‍රාවක් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව උදා වී ඇත.

බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා ගත හැකි ඊට සුදුසුකම් තිබෙන ඕනෑම කෙනෙකුට තමන්ට අවශ්‍ය එන්නත ඉල්ලා සිටිය හැකි  අතර බූස්ටර් එන්නත සඳහා මිශ්‍ර කර ලබාගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය සිය අනුමැතිය ලබා දී අවසන්ය.

මේ වන විට ෆයිසර්  සහ මොඩර්නා එන්නත එකම කාණ්ඩයට අයත්කර තිබේ.

ෆයිසර් එන්නත සහ මොඩර්නා එන්නත ලබාගත් අයට එම මූලික එන්නත්කරණයෙන් පසු මාස හයකට හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 65ට වැඩි,වයස 18ට වැඩි දිගුකාලීනව සත්කාර මධ්‍යස්ථානවල සිටින අය, වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් පසුවන අය සහ අවදානම් පසුබිමක වැඩ කරන අය ආදී කණ්ඩායම්වලට බූස්ටර් මාත්‍රාවේදී මූලිකත්වය හිමි වෙයි.

එමෙන්ම  ජොන්සන් සහ ජොන්සන්ට  එන්නත ලබා ගත් මිලියන 15 කට ආසන්න ජනතාව සඳහාද දැන් බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාගත හැකි අතර  මූලික එන්නත ලබාගෙන මාස දෙකකට හෝ ඊට වැඩි කාලයක්  ඇත්නම් ඔවුන්ට බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිව ඇත.

ASK