කොවිඩ් මරණ 82ක් වාර්තා වෙයි - සමස්ත මරණ 12,530ක් ලෙස ඉහළට

කොවිඩ් මරණ 82ක් වාර්තා වෙයි - සමස්ත මරණ 12,530ක් ලෙස ඉහළට

24 September 2021 06:21 pm

තවත් කොවිඩ් මරණ 82ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

එම මරණ 82ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 12,530ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.