ජාතියක් නැති ගැහනියක් ඇති

ජාතියක් නැති ගැහනියක් ඇති

23 September 2021 11:00 pm

පුස්තාකාලෙට ගිනි තැබූ වුන්      
ශුද්ධ මනුදම්  වැනසුවා
සුළගේ පා වුන කඩදාසි වල
අකුරු හඩමින් ඉගිලුනා ...........
මන්ද අනුමත කලේ මිනිසුනි
හදවතින් ලේ විසිවුනා
දමිල සිංහල  දැනුම පොලවට
සැමට එක ලෙස ගැලපුනා ......
 බලය මෝහය උපන් නොමිනිස්
හිත් අදුරු කම පැතුරුවා
ජාතියක් නැති ගැහනියක් ඇති
මිනිස්කම ලොව දිලිසුනා
අසුන්දර ඒ අදුරු දිනයක
උල ලේන්  හඩ පතුරුනා ............