ලොහාන් තවදුරටත් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව නීතිඥ සංගමය ප්‍රශ්න කරයි !

ලොහාන් තවදුරටත් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව නීතිඥ සංගමය ප්‍රශ්න කරයි !

16 September 2021 07:54 pm

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරු පුනරුත්තාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ බව වාර්තා වී ඇති නමුත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ තවදුරටත් රැඳී සිටීම බරපතල ගැටලුවක් බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසනවා.

ඉල්ලා අස්වීම හරහා ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා තම චර්යාව සම්බ්නධ වගකීම බාරගනෙ තිබෙන බැවින් රජයේ කිසිදු තනතුරක් දැරීමට ඔහුට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බවයි නීතිඥ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ. එසේම ඔහුට එල්ල වී ඇති චෝදනා අතිශය බරපතල බැවින් ඔහුට කිසිදු වගකිව යුතු තනතුරක් දැරීමට අයිතියක් නොමැති බවද අදාල නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

UN