මගහැරුණු ආසාදිතයන් 2950 ක් ජාතික දත්තවලට එකතු වෙයි

මගහැරුණු ආසාදිතයන් 2950 ක් ජාතික දත්තවලට එකතු වෙයි

7 September 2021 04:03 pm

පසුගිය දින 05 ක කාලය තුළ සංඛ්‍යා ලේඛනවලින් මගහැරුණු ආසාදිතයන් 2950 ක් අද ජාතික සංඛ්‍යා ලේඛනවලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 468,899 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ වනවිට සක්‍රීය මට්ටමේ සිටින ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 70,301 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

UN