ආණ්ඩුවේ ණය ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට රුපියල් ට්‍රිලියනය පනී ...

ආණ්ඩුවේ ණය ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට රුපියල් ට්‍රිලියනය පනී ...

29 July 2021 08:04 am

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද වන විට රු. ට්‍රිලියනයක (රු. බිලියන 1,135.5)  මුදලක් රටට-ලෝකයට  ණය වී ඇත. මහ බැංකුවේ ණය (භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, බැඳුම්කර) වල මුහුණත අගය රු. ට්‍රිලියනය ඉක්වූවේ ගියේ ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවටය. 

මීට අමතරව මහ බැංකුව රු. බිලියන 198.2 ක ‘provisional advances’ ලබා දී ඇත. 

ලංකාවේ ජනමධ්‍ය රටේ මුල්‍ය අර්බුදය ගැන කිසිදු ප්‍රවෘත්තියක් පළ නොකරන තැනකට තල්ලු වීම පුදුමයකි.

- රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්