කැපිටල් මහරාජා සභාපතිවරයාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කරයි

කැපිටල් මහරාජා සභාපතිවරයාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කරයි

25 July 2021 04:10 pm

අද පෙරවරුවේ අභාවප්‍රාප්ත වූ කැපිටල් මහරාජා සමූහයේ සභාපති ආර්. රාජාමහේන්ද්‍රන් මහතාගේ අවසන් කටයුතු මීට සුලු වේලාවකට පෙර සිදු කෙරිණි.

UN