13 හැවිරිදි ක්‍රිෂේන් වර්ණකුලසූරිය එංගලන්තයේ සරේ ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා විශේෂඥ පාසලක් සඳහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ග​නී