චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට, වසර 100 ක්! - ඡායාරූ​ප

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට, වසර 100 ක්! - ඡායාරූ​ප

1 July 2021 01:07 pm

චීනය, ගෝලීය බල අරගලයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින තරගකරුවෙක් දක්වා රැගෙන එන ගමනේ ඉදිරියෙන්ම සිටි චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 2021 වසරේදී සිය ශත සංවත්සරය සමරමින් සිටී.

ජූලි පළමුවනදාට යෙදෙන ඔවුන්ගේ නිල සිය වස් සැමරුමට සමගාමීව පක්ෂයේ අභිවෘද්ධියට දායක වූවන් සිහිපත් කිරීමේ අනුස්මරණ සැමරුමක් චීන ජනපති ෂී ජින් පින් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹුණේ බීජිංහී දීය.

සියලු ඡායාරූප නරඹන්න.