රෝහල්වලින් එන්නත් ලබාදීම අද සිට බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන රෝහල් 45 කින්

රෝහල්වලින් එන්නත් ලබාදීම අද සිට බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන රෝහල් 45 කින්

30 June 2021 09:37 am

කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් රෝහල් හරහා එන්නත් ලබාදීම අද සිට ආරම්භ වේ. එහි පළමු පියවර ලෙස බස්නාහිර පළාතේ රෝහල් 45 කදී මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ වේ.

අද සිට එම රෝහල්වලින්, වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ පුද්ගලයන්ට සයිනොෆාම් එන්නත ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

UN