සැහැල්ලු දුම්රිය අහෝසි කළත් ජපන් උපදේශන සමාගමට මිලියන 5896ක් ගෙවන්න වෙලා !

සැහැල්ලු දුම්රිය අහෝසි කළත් ජපන් උපදේශන සමාගමට මිලියන 5896ක් ගෙවන්න වෙලා !

19 June 2021 06:57 am

ජපාන ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ සිට මාලබේ දක්වා සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමට වත්මන් රජය තීරණය කළ ද එම ව්‍යාපෘතියෙහි උපදේශන කටයුතු කළ ජපාන සමාගමට රුපියල් මිලියන 5896ක් ගෙවීමට සිදුව ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ. 

මේ බව අනාවරණය වී ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාවේ ප්‍රසිද්ධ කර ඇති පසුගිය වසරේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාවෙනි. 

එසේම මෙම මුදල් ප්‍රමාණය පසුගිය වසරේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ඇතුළත් කර නොමැති බවත් විගණකාධිපතිවරයා විසින් අනාවරණය කර ඇත. 

RN