මිනිස්සුයි කඳු බුරුල් කලේ

මිනිස්සුයි කඳු බුරුල් කලේ

12 June 2021 05:12 pm

එකිනෙකා  බදාගෙන
අපි හිටියේ වෙළී ගෙන
සෙල නොවී වැහි කුණාටු මැද

එකිනෙක කපාගෙන
සංවර්ධනය යද්දි රවාගෙන
යටින් මුල් මිය ගියා
එකිනෙකා ගෙන් මිදී ගෙන

වැලිකැට තමයි  කඳු කර තියාගෙන
හැමදාමත් බර දරාගෙන
මේ තරම් කල් ගත කරේ

බැරිම තැන තමයි
වැහි බිංදු එක්කම
පහලට ලිස්සලා 
වැලිකැට මියදුනේ

අපි නෙමෙයි නාය ගියේ
මිනිස්සුයි කඳු බුරුල් කලේ

හිල්මි සුපුන් 
20210606