සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකු විවෘතව තබන්න - මහ බැංකුවෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛයක්

සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකු විවෘතව තබන්න - මහ බැංකුවෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛයක්

7 June 2021 09:00 pm

සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකු විවෘතව තැබිය යුතු බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා. මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු කිහිපයක් විසින් කොවිඩ් වසංගත තත්වය හේතුවෙන් සිය බැංකු ශාඛා සතියක කාලයක් සඳහා වසා දැමීමට තීරණය කිරීමෙන් පසුව මහ බැංකුව මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

මහ බැංකුව විසින් මීට අදාලව විශේෂ චක්‍රලේඛයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගණුදෙණු කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සියලුම වාණිජ්‍ය බැංකු විවෘතව තැබිය යුතු බවත් ඒ සඳහා සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුයුක්ත කරන ලෙසත් මහබැංකුව විසින් උපදෙස් දී තිබෙනවා.

UN