ඇමරිකානු ඩොලරය යළිත් රුපියල් 202 ඉක්මවයි ...

ඇමරිකානු ඩොලරය යළිත් රුපියල් 202 ඉක්මවයි ...

14 May 2021 09:24 am

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ (13) දිනයේදී යළිත් රුපියල් 202 මට්ටම ඉක්මවා ගියේය. 

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ විනිමය අනුපාතික සටහන අනුව ඊයේ දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 202.2802 ක් ලෙසත් ගැණූම් මිල රුපියල් 197.3841ක් ලෙසත් ප්‍රකාශ විය. 

මීට සතියකට එපිටදී ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල පැවතියේ රුපියල් 199 මට්ටමේය. 


RN