කොවිඩ් එන්නත්කරණය සඳහා ඩිජිටල් හැඳුණුම්පතක් !

කොවිඩ් එන්නත්කරණය සඳහා ඩිජිටල් හැඳුණුම්පතක් !

11 May 2021 11:25 am

කොවිඩ් එන්නත්කරණයට අදාලව නවත තාක්ෂණික ඩිජිටල් හැඳුණුම්පතක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ICT ආයතනය සමග දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

එන්නත්කරණය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට මේ හරහා තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්, ඒ හරහා එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කළහැකි බවත රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා. මේ හරහා එන්නත්කරණයෙන් පසුවත් එන්නත් ලබාගත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරමක් සිදු කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන බවද ඇමතිවරයා පවසයි.

අලුත් පරම්පරාව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේ රටතුළ තාක්ෂණික වෙනසක් ඇතිවීම බවත්, ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීම රජයේ අරමුණ බව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. 

UN