රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයින් සේවයට කැඳවීම පිළිබඳ නව චක්‍රලේඛය නිකුත් වේ

රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයින් සේවයට කැඳවීම පිළිබඳ නව චක්‍රලේඛය නිකුත් වේ

10 May 2021 06:02 pm

රාජ්‍ය ආයතනවල සේවකයින් සේවයට කැඳවන ආකාරය සහ එම ආයතනවල කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. 

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව අද (10) සිට බලාත්මක වන පරිදි නිකුත් කර ඇති එම චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ. 

RN