ලොක්ඩවුන් කිරීමකදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අදාලව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් !

ලොක්ඩවුන් කිරීමකදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අදාලව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් !

10 May 2021 03:40 pm

කොවිඩ් වසංගත තත්වය හේතුවෙන් යම් ප්‍රදේශයක් හෝ දිස්ත්‍රික්කයක් හුදෙකලා කිරීමට සිදුවුවහොත් එම ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට සහ ඊට අවශ්‍ය සැපයුම් අඛණ්ඩව සිදු කිරිමට අදාලව විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින් මෙම විශේෂ උපදෙස් මාලාව නිකුත් කර තිබේ. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත මේ හරහා අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.

UN