යාපනය පුස්තකාලය බලමි, ලියමි

යාපනය පුස්තකාලය බලමි, ලියමි

28 April 2021 03:09 pm

රටාවට වෙණ බිඳෙන අතක කඳුළක් ඇනේ
ගිටාරය සුසර කළ තනුවකට මඟ පෙනේ
පිටාර ව ගලනු බැරි ඇසක බොර දිය බෙනේ
පටාචාරා මතක පමණි මිත යාපනේ !

කවිය - කසුන් සමරතුංග
ඡායාරූපය - මලින්ද රණවීර