මැයි 31 දක්වා බලපැවැත්වෙන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරයි !

මැයි 31 දක්වා බලපැවැත්වෙන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරයි !

23 April 2021 06:12 pm

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය යළි ඉහළ යාම සැළකිල්ලට ගනිමින් ජනතාව ගැවසෙන පොදු ස්ථාන, කාර්යාල, පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලට අදාලව නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම මාර්ගෝපදේශ මැයි 31 වනදා දක්වා බලපැවැත්වේ.

නව මාර්ගෝපදේශවලට අනුව බස්රථ, දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවා සඳහා ආසන ගණනට පමණක් මගීන් ප්‍රවාහනය නැවත ක්‍රියාත්මක වේ.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් සමග ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

UN