දෛනික ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය තවදුරටත් ඉහළ යයි - සමස්ත ආසාදිතයන් ලක්ෂය ආසන්නයේ

දෛනික ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය තවදුරටත් ඉහළ යයි - සමස්ත ආසාදිතයන් ලක්ෂය ආසන්නයේ

23 April 2021 06:01 pm

අද දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ් ආසාදිතයන් 796 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පසුගිය දින කිහිපය පුරාම දෛනික ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිය අතර අද දිනයේදී එම ප්‍රමාණය තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙම ප්‍රමාණයද සමගින් මෙරටින් හමු වූ සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය ලක්ෂය ආසන්නයට පැමිණ තිබෙනවා. අද හඳුනා ගත් ආසාදිතයන්ද සමග එම සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 99,518 ක් ලෙසයි.

UN