එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ඇමරිකාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා එක්​ව සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සමර​යි