කඳු පිසදා එන සුවඳත් විඳ සොඳට, වැතිරී සිටිය මතකද සොඳුරිය ඔබට

කඳු පිසදා එන සුවඳත් විඳ සොඳට, වැතිරී සිටිය මතකද සොඳුරිය ඔබට

17 April 2021 06:09 pm

එනතුරු ඔබ දෙව්ලොව සිටිනෙමි පේවී  - අනුර හෑගොඩ

සැත්තෑ තුනක වසරක පිවිතුරු පෙමට
සීත වසත් ගිම්හානයෙ මිතු දමට
කඳු පිසදා එන සුවඳත් විඳ සොඳට
වැතිරී සිටිය මතකද සොඳුරිය ඔබට

ලොවක අඩක ජන සෙනෙහස බෙදන යුරා
නොනිමි ගමන් යෙදෙමින් දිග දසත අරා
ගිමන නිමන සිසිලස විඳ හදක පුරා
කොතරම් සුන්දරද ඔබ නැති කිරුළ දරා

පැතුම් බෙලෙන් දෙන්නා ආවෙද පේවී
නොබසින හිරු අදිරද වූ මගෙ දේවී
ඉතින් කවද යළි හමුවන්නද දේවී
එනතුරු ඔබ දෙව්ලොව සිටිනෙමි පේවී