අදත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 260ක් හඳුනා ගනී

අදත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 260ක් හඳුනා ගනී

8 April 2021 07:22 pm

අද දිනයේදීත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 260ක් හඳුනා ගෙන තිබේ.

ඒ පෑළියගොඩ කොවිඩ් 19 පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 257ක් සහ බන්ධනාගර පොකුරේ ආසාදිතයින් 03ක් ලෙසිනි. 

එම ආසාදිතයින් 260 සමඟ දිවුලපිටිය,පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුරේ ආසාදිතයින් 89292ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.