ඩොලරයට සාපේක්ෂව අද රුපියලේ අගය අඩුම දවස ලෙස වාර්තා වෙයි

ඩොලරයට සාපේක්ෂව අද රුපියලේ අගය අඩුම දවස ලෙස වාර්තා වෙයි

8 April 2021 04:30 pm

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අඩුම අගය අද වාර්තා වී තිබේ.

ඒ රු.203.50ක්  ලෙසය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතයන්ට අනුවයි ඩොලරයක විකුණුම් මිල මෙලෙස සටහන් වී ඇත්තේ. 

ඩොලරයේ ගැනුම් මිල ලෙස  සටහන් වන්නේ රු 199.21ක් ලෙසය.