විවාහක ලෝක රූ රැජිණ කැරොලයින් ජූරි අත්අඩංගුවට

විවාහක ලෝක රූ රැජිණ කැරොලයින් ජූරි අත්අඩංගුවට

8 April 2021 02:40 pm

ලෝක විවාහක රූ රැජින වන කැරොලයින් ජූරි කුරුඳුවත්ත පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඇය සමග චුලා පද්මේන්ද්‍ර වද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

චෝදනා 03ක් යටතේ කැරොලයින් ජූරි සහ චූලා පද්මේන්ද්‍රන් ව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.