පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුරෙන් ආසාදිතයින් 170ක් ගනී

පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුරෙන් ආසාදිතයින් 170ක් ගනී

6 March 2021 09:39 pm

පෑළියගොඩ  පොකුරේ  ආශ්‍රිතයින් ලෙස තවත්  ආසාදිතයින් 168 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබෙන අතර අද දින මීට පෙර තවත් ආසාදිතයින් 190 හඳුනා ගෙන තිබුණි.

එමෙන්ම මේ වන විට බන්ධනාගාර පොකුරෙන්ද ආසාදිතයින් 02ක් හඳුනා ගෙන ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ. 

ඒ අනුව දිවුලපිටිය,පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුර ආසාදිතයින් 81093ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අබව සදහන්.