පෑළියගොඩ පොකුරට තවත් ආසාදිතයින් 190ක් එකතුවෙයි

පෑළියගොඩ පොකුරට තවත් ආසාදිතයින් 190ක් එකතුවෙයි

6 March 2021 06:39 pm

අද (06) දිනයේදීත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 190ක් හඳුනා ගෙන තිබේ. ඒ පෑළියගොඩ කොවිඩ් 19 පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් ලෙසය. 

ඒ අනුව දිවුලපිටිය,පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුර ආසාදිතයින් 80,923ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.