ලියාපදිංචි කළ මෝටර් රථවල වටිනාකමින් සීයට අසූවක් දක්වා ලීසිං දෙන්නැයි මහබැංකුවෙන් උපදෙස්

ලියාපදිංචි කළ මෝටර් රථවල වටිනාකමින් සීයට අසූවක් දක්වා ලීසිං දෙන්නැයි මහබැංකුවෙන් උපදෙස්

28 February 2021 09:11 am

මෙරට තුළ පළමුවරට ලියාපදිංචිය සිදුකර වසරකට වඩා පැරණි මෝටර් රථ සඳහා ලීසිං පහසුකම් ලබාදීමේදී එම මුදල වාහනයෙහි වටිනාකමින් 80%ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා ඉහළ නංවන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම් වෙත දැනුම් දී තිබේ.