අදත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 220ක් !

අදත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 220ක් !

27 February 2021 06:32 pm

අද (27) දිනයේදීත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 220ක් හඳුනා ගෙන තිබේ. 

ඒ පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් ලෙසය.

මෙම ආසාදිතයින් සමඟ දිවුලපිටිය,පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුර ආසාදිතයින් 78534ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.