රුපියල් 20 කාසි මිලියන 05 ක් නිකුත් කරයි

රුපියල් 20 කාසි මිලියන 05 ක් නිකුත් කරයි

25 February 2021 05:00 pm

මහ බැංකුව විසින් රුපියල් 20 සඳහා නව කාසියක් හඳුන්වා දී ඇති අතර මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් මෙම කාසිය නිකුත් කර තිබෙනවා. පළමු සමරු කාසිය මහ බැංකුවේ අධිපති ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ඊයේ (24) පස්වරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත නිළ වශයෙන් භාර දී තිබෙනවා.

නිකල් ආලේපිත, පැති 07 ක් සහිත වන ලෙස නව කාසිය නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

ලබන මාර්තු 03 වැනිදා සිට මෙම කාසිය මුදල් සංසරණය සඳහා නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර එසේ නිකුත් කරන රුපියල් 20 කාසි ප්‍රමාණය මිලියන 05 කි.

UN