ඊයේ PCR පරීක්ෂණ 18000 ඉක්මවයි

ඊයේ PCR පරීක්ෂණ 18000 ඉක්මවයි

20 January 2021 12:00 pm

ඊයේ (19) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා PCR පරීක්ෂණ 18,050 ක් සිදුකර තිබෙනවා. එය මෙතෙක් එක් දිනකදී සිදුකර ඇති වැඩිම පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයයි.

පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ සිට මේ දක්වා සිදුකර ඇති සමස්ත PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය 1,522,237 කි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ජනගහනයෙන් මිලියනයකට පරීක්ෂණ 70,000 ඉක්මවන අගයක් වේ.

UN