දෙවැනි රැල්ලේ තවත් ආසාදිතයන් 252 ක්

දෙවැනි රැල්ලේ තවත් ආසාදිතයන් 252 ක්

4 December 2020 07:21 pm

කොවිඩ් දෙවැනි රැල්ලේ තවත් ආසාදිතයන් 252 ක් වාර්තා වී ඇති බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

UN