උණ්ඩ යනු අහරකි ! ඉදින් මුළු රට මහරකි !! - මංජුල වෙඩිවර්ධන