කළුතර සහ බේරුවල මහජන පරීක්ෂකවරුන් විරෝධතාවයක

කළුතර සහ බේරුවල මහජන පරීක්ෂකවරුන් විරෝධතාවයක

26 November 2020 08:48 pm

 කළුතර සහ බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාශවල සියලුම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සේවයෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. මීට හේතුව වී ඇත්තේ බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාශයේ සිට මාරු කර යැවූ වෛද්‍යවරයෙකු නැවත එම කොට්ඨාශයට අනුයුක්ත කර තිබීම හේතුවෙනි.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පවසන්නේ එම නිළධාරියා ඉවත් කරන තෙක් තමන් වර්ජනයෙන් ඉවත් නොවන බවයි.

UN