දෙව් ලොව බසින් ’පුඟුලව’ ලියනවද ප්‍රියත් - අනුර හෑගොඩ

දෙව් ලොව බසින් ’පුඟුලව’ ලියනවද ප්‍රියත් - අනුර හෑගොඩ

18 November 2020 10:46 am

කොළඹ කවත් ඉතිහාසයෙ සඳැස්  කවත්
අදහස් මාරු විය එකඟව නැතත් වුවත්
සති හතරකට පෙර කීවේ සුවෙන් බවත්
නොකියා යන්න සිතුනෙද  ප්‍රිය මිතුර ප්‍රියත්

නොනැමුනු  තුඩක් ඇති පෑනක් දරා සුරත්
ලිවුණු කතා අඩු නැත එහි පිරුණු රසත්
ඊතල  වීය බෝසුත වූ වියත් බසත්
තීරු ලිපි ලොවට දුන්නේ නවමු වෙසත්

බීබීසියේ හඬ පැතිරුණි දසත දියත්
කරුණු නොදත්  පුහුදුන් නෙක වදන් කියත්
වෙහෙසුණි රටක මඩ පිසුමට දිවා රැයත්  
ඒ පින ඇතිය ගෙවුමට මව් බිමට ණයත්

සේරූ කලා සිනමා රචනයට වියත්
අත දුන්නේය දහකට උන් පිදුවෙ පයත්
'පකට පුඟුළු' වැදි සමහර අයගෙ බියත්
ඔබ අප අතර නැති බව දැනගෙන ද නොයත්

සිහළ දමිළ  රාජන්ගේ නිමල ලෙයත්
වෙනසක් නොදුටු ප්‍රියයෙනි හදවතම ප්‍රියත්
ආයෙ අපට දකිනට ඉඩ නැතිව ගියත්
දෙව්ලොව බසින් 'පුඟුලව' ලියනවද ප්‍රියත්