තත්පර 30 න් කිරි තේ එකක් - ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු 3 in 1 කිරිපිටි පැකට්ටුව ‘පියෝඩේල් කිරිතේ‘ දොරට වඩියි

තත්පර 30 න් කිරි තේ එකක් - ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු 3 in 1 කිරිපිටි පැකට්ටුව ‘පියෝඩේල් කිරිතේ‘ දොරට වඩියි

22 September 2020 02:37 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු 3 in 1 කිරිපිටි පැකට්ටුව ‘පියෝඩේල් කිරිතේ‘ (PUREDALE Kirithe) සන්නාමය යටතේ දොරට වැඩීම ඊයේ (21) සිදුවිය. 

 

සියයට සියයක් ස්වභාවික කිරි, තේ සහ සීනිවලින් සමන්විත මෙම නිපැයුම මගින් තත්පර 30කට අඩු කාලයක් තුළ ඔබේ ප්‍රියතම කිරිතේක සාදා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. 

100% ස්වභාවික නැවුම් තේ දළු සාරය, ස්වභාවික එළකිරි සහ සීනි පදමට එක් කළ මෙම නව නිපැයුම ඇසුරුම් ප්‍රමාණ දෙකකින් වෙළඳපොළට නිකුත් කර තිබේ.

මෙය ‘Ariya Foods' නිෂ්පාදනයකි.