නීතීඥ දිමුතු ප්‍රදීප් ජයසිංහගේ මල් වට්ටි යට පිස්තෝල කාව්‍ය සංග්‍රහය සහ රිදුම් පිරිමැද නීතිය දෝතට නීතියේ පද්‍යමය විවරණය දොරට වඩියි

නීතීඥ දිමුතු ප්‍රදීප් ජයසිංහගේ මල් වට්ටි යට පිස්තෝල කාව්‍ය සංග්‍රහය සහ රිදුම් පිරිමැද නීතිය දෝතට නීතියේ පද්‍යමය විවරණය දොරට වඩියි

22 September 2020 12:17 pm

පොලිස් පරීක්ෂක, නීතීඥ දිමුතු ප්‍රදීප් ජයසිංහ විසින් රචිත මල් වට්ටි යට පිස්තෝල කාව්‍ය සංග්‍රහය සහ රිදුම් පිරිමැද නීතිය දෝතට නීතියේ පද්‍යමය විවරණය කෘති ද්විත්වය දොරට වැඩුම 2020.09.21 වන දින බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේදී පැවැත්වුනි.

ඡායාරූප අජිත් සෙනෙවිරත්න

සම්පූර්ණ ඡායාරූ​ප