අද දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරුන්ට ජනාධිපතිගෙන් විධානයක්!

අද දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරුන්ට ජනාධිපතිගෙන් විධානයක්!

12 August 2020 04:26 pm

අද (12) ඇමති ධූරයන්හි දිවුරුම් දුන් සියලුම අමාත්‍යවරු වෙත ජනාධිපතිවරයා නියෝගයක් ලබා දී තිබේ. ඒ මේ වන විටත් පත්ව සිටින ආයතන සභාපතිවරු, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් ඇතුළු පත්වීම්වල වෙනසක් වන්නේ නම් ඊට ජනාධිපතිවරයාගෙන් පූර්ව අවසරය ලබා ගත යුතු බවයි. 

ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී.ජයසුන්දර මහතාගේ  අත්සනින් නිකුත් කර තිබෙන එම ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙන්නේ එකී පත්කිරීම් සිදුකර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ විශේෂ කමිටුවකින් බවයි.