රාජංගනයේ තැපැල් ජන්දයත් කල් යයි

රාජංගනයේ තැපැල් ජන්දයත් කල් යයි

12 July 2020 10:54 pm

හෙට (13) දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තැපැල් ජන්දයට අදාළව අනුරාධපුර රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අත්හිටුවා තිබේ. 

පවත්නා තත්ත්වය අනුව මැතිවරණ කොමිසම එම තීරණය ගෙන තිබෙන බවයි දැනුම් දෙන්නේ. 

එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැපැල් ජන්දය පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේ දැනුම් දීමට නියමිතව ඇති අතර සෙසු ප්‍රදේශවල යොදාගෙන තිබෙන පරිදි තැපැල් ජන්ද විමසීම පැවැත්වෙයි.

හෙට දිනයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල සේවය කරන සියලුම සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සඳහා තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.