තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ජුනි 08 වැනිදායින් අවසන්

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ජුනි 08 වැනිදායින් අවසන්

3 June 2020 10:22 pm

2020 මහ මැතිවරණයට අදාලව තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම ජුනි මස 08 වැනිදා වනවිට අවසන් වන බැවින් තැපැල් ඡන්ද අයිතිය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින රාජ්‍ය සේවකයන් එදිනට පෙර සිය තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරදෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

කොවිඩ් වසංගතයේ අවදානම සම්පූර්ණයෙන් අවසන්ව නොමැති හෙයින් සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාල කාර්යයන්වල නියුතු සියලු දෙනා තැපැල් ඡන්ද හිමිකම ලබා ගැනීම වැදගත් වන බව ද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසනවා.

UN