රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පත්කිරීම් සියල්ල ජනපති යටතට - කැබිනට් අනුමැතියත් හිමිවෙයි

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පත්කිරීම් සියල්ල ජනපති යටතට - කැබිනට් අනුමැතියත් හිමිවෙයි

25 February 2020 05:59 pm

විදෙස් තානාපතිවරුන්, මහ කොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු සියලු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පත්කිරීම් සිදු කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා යටතට පත් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මීට අදාල කැබිනට් සන්දේශය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙවර කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

තානාපතිවරුන්, මහ කොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු ප්‍රධාන තනතුරු පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතුව තිබූ නමුත් තානාපති කාර්යාල ඇතුළු වෙනත් කාර්යාලවල වෙනත් අනුමත තනතුරු සඳහා පත්කිරීම් සිදු කිරීමේ බලය කැබිනට් මණ්ඩලයට ද ලැබී තිබිණි.

එම බලය ද ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය එක ඟතාවය පළකර ඇති අතර ඒ අනුව ඉදිරියේදී සියලු තනතුරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සහාය ද සහිතව පත්කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතු වේ.

UN