දේවානිගේ අම්මාට - අනුර හෑගොඩ

දේවානිගේ අම්මාට - අනුර හෑගොඩ

17 February 2020 11:30 am

අට පහ නොදත් දෙස්පාලන අමනුන්ට
කහමින් ඔලුව සිතනට 'ඕටූ' දෙන්ට
ගෙදරත් ගොසින් නොකඩව වැසිකිළි යන්ට
දෙන්නට විරේකය නංගිල තව එන්ට

'නැතිව ඔක්සිජන් කොහොමද හුස්මක් අපි ගන්නේ'
දිරිය කතගෙ ඔවදන් පෙළ විස ඊතල වැන්නේ
දේවානිගෙ වචන දෙකට සැරන්ඩර්ම වෙන්නේ
කිරිත් එක්ක මව්තුමියනි මොනවද ඔබ දුන්නේ

ගහට කොළට කඩොලානට හද තුල දැරු පෙම්මේ
බිමට සමතලා කෙරුවයි දෙස්පළු එක පිම්මේ
හදතුල ඉහිරිණු සතුටට කඳුලුත් නැත නිම්මේ
දේවානිල සිය ගණනක් බිහිකළ මැන අම්මේ