තවත් රාජ්‍ය ඇමති 04 කට වැඩ පවරයි

තවත් රාජ්‍ය ඇමති 04 කට වැඩ පවරයි

21 January 2020 05:01 pm

තවත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 04 දෙනෙකුගේ විෂයයන් පැවරීම පිළිබඳව ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ අමාත්‍යංශවලට අයත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට මෙම ගැසට් නිවේදන මගින් විෂයයන් පවරා තිබේ.

උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් තාක්ෂණ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා වෙත ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතය, ජාතික විද්‍ය හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව, නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂම, ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ අරමුදල, විද්‍යා හා තාක්ෂණ නවෝත්පාදන ලේකම් කාර්යාලය, නීල හරිත වර්ධන කාර්යංශය, දැව ආශ්‍රිත නිර්මාණ මධ්‍යස්ථානය, රොබෝ තාක්ෂණය සඳහා වන විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය, විදාතා මධ්‍යස්ථානය යන ආයතන පවරා තිබේ.

අගමැතිවරයා යටතේ පවතින අමාත්‍යංශවලට අයත් ආයතනවලින් නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට නාගරික සංවර්ධ අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිමේ සංස්ථාව යන ආයතන පවරා තිබේ. ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව පවරා ඇති අතර නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාට නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතන පවරා තිබේ.

UN