රංජා කෝල්, නඩු, කුඩු සහ ලොකු ලූණු

රංජා කෝල්, නඩු, කුඩු සහ ලොකු ලූණු

20 January 2020 09:08 am

රංජට කෝල් දෙක තුන දෙනකොට ගෑනූ
හංදියෙ කඩේ අටසීයයි ලොකු ලූනූ
ඡන්දෙට කලින් එම් සී සී උඩ පීනූ
ආසයි බලන්නට වියතුන්ගේ මූණූ

තාප්පවල කණුවල ඇන්දා මල්ටී
පාස්කුවට කිසි නානෙක් නැත ගිල්ටී
රාජිතටත් පුළුවන්නම් සැර බල්ටී
අගමැති වෙන්න බැරි නෑ අද හෙට ෆිල් ටී

තිබුණත් නැතත් ඉස්සරහට අ*කරණ
නඩු බලවන්න ඉන්නව දැන් හිරු, දෙරණ
මෙව්වට තිබේ ගම් වල කියමන් පරණ
කෙහෙලට කලින් කුඩ්ඩෝ ඇත වැට පනින

- සම්පත් කුරුප්පු ආරච්චි