රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපතිධූරය උදය ශ්‍රී කාරියවසම්ට!

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපතිධූරය උදය ශ්‍රී කාරියවසම්ට!

18 January 2020 10:15 pm

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපති ධූරයට ආචාර්ය උදය ශ්‍රී කාරියවසම් මහතා පත්කර තිබේ. 

ව්‍යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සිය ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගන්නා කාරියවසම් මහතා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව්කාසල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය උපාධිධාරියෙකු වෙයි. 

වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු ද වන ඔහු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ හා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධූරය දරා තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී  ලංකාවේ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය (IDB), සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව(SEC), ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ මණ්ඩලය හා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය යන ආයතනයන්හි ද සභාපති ධූරයේද  කාරියවසම් මහතා කටයුතු කර ඇත. 

උදය ශ්‍රී කාරියවසම් මහතා රාජ්‍ය අංශයේත් හා පෞද්ගලික අංශයේත් සිය වෘත්තීය හැකියාව මානව පෙන්නුම්  කර තිබෙන අතර දක්ෂ ලේඛකයෙකුද වෙයි. 

ඔහු මාතලේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.